swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Vores eksperter står til rådighed med rådgivning

Rådgivningen er på alle måder uforpligtende og gratis

Henvendelse til:
WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens​

Tlf. 70 25 65 37

ordre@watercare.dk

​HMR - Heavy Metal Remover (fjernelse af tungmetaller)

​Læs mere på WaterCare Filtration hjemmesiden HER

WaterCare Filtrations HMR anlæg er en rense løsning til fjernelse af tungmetaller. Anlægget anvendes f.eks. til fjernelse af tungmetaller fra vand fra tagflader og tagrender lavet af f.eks. kobber og zink. 

Problematik:

Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en fornemmelse af noget gedigent og bestående. Kobber og zink anvendes fortsat på bygninger, men en stigende bevidsthed omkring disse tungmetallers skadelige virkning på vandmiljøet, har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer.

I lande som Tyskland, Schweiz og Holland er der direkte forbud mod afledning af tagvand indeholdende zink og kobber, uden forudgående rensning. Alle lande indenfor EU er underlagt Vandrammedirektivet, og skal derfor sikre at afledt tagvand indeholdende kobber, zink og bly overholder direktivets bestemmelser.

Watercare har fulgt debatten om brug af kobber og zink, og har på den baggrund undersøgt en række mulige løsninger til at fjerne de opløste tungmetaller fra regnvandet. Dybdegående

undersøgelser af naturlige mineralers egenskaber som sorbenter, efterfulgt af mange fuldskalaforsøg, har givet resultater med op til 99,99% fjernelse af opløst zink. HMR står for Heavy Metal Remover – tungmetal fjernelse. Watercare HMR er en ny løsning til elegante bygninger, så de samtidig kan være omgivet af et naturligt vandmiljø.​

WaterCare Filtration HMR Anlæg

Tagflader op til 250 m2

Hvor kan det anvendes?

​Det tungmetalholdige tagvand fra bygningen kan, efter rensning i sandfang, ledes gennem HMR og direkte til recipient (sø, å, kanal, havn) eller til nedsivning. Den kommunale miljømyndighed kontaktes for godkendelse inden etablering. HMR Class 1 kan anvendes, hvor der stilles meget høje krav til vandkvaliteten, mens HMR Class 2 anvendes ved mindre skrappe krav.

Se skema (Tabel 1) for renseevne. En typisk installation vil være nedgravet, og dermed næsten usynlig. Kun nogle få dæksler vil være nødvendige for udskiftning af sorbent Hvis regnvandsledningerne har et tilstrækkeligt fald, kan Watercare HMR fungere uden brug af pumpe. Watercare HMR kan anvendes i områder med trafiklast, og tåler grundvandstryk til terræn.

Hvorfor skal kobber og zink fjernes fra tagvandet?

Regnvand er svagt syreholdigt, og har samtidig et lavt indhold af opløste stoffer. Derfor er det så aggressivt, at det kan opløse zink, kobber og bly. Tagvand fra tungmetalholdige overflader, f.eks. kobber, kan ved afstrømning til en recipient overskride grænseværdien med op til en faktor 10.000., hvorfor rensning er en nødvendighed for at opretholde et naturligt vandmiljø. Eksempelvis er udvaskningen fra et kobbertag i størrelsesordenen 2-20gram kobber pr. kvadratmeter tag pr. år. Det betyder, at en m² kobbertag årligt kan forurene 2-20 mio. liter vand i kanaler og søer, så det overskrider grænseværdien. Udvaskning fra zinktagrende eller zinktage ligger mellem 0,07-2,5 gram zink pr. m² pr. år (Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune), hvilket giver en overskridelse af grænseværdien på op til faktor 500 ved udledning til en recipient.

Findes zink og kobber i vandmiljøet i større koncentrationer er de særdeles giftige for de vandlevende organismer, både planter, dyr og fisk.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens

CVR: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-mail: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

Se åbningstider HER