Försäljningsvillkor

Allmänna Affärsvillkor NL92

Leveranser av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning och tjänster mellan Danmark, Finland, Norgeoch Sverige och inom dessa länder. Publicerad av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto -Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.​
Tillämplighet1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande​Produktinformation2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 

Ritningar och andra handlingar

3. Alla ritningar och andra tekniska handlingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar eller teknisk information får inte utan andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan medgivande från den andra parten kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom. ​4. Säljaren skall senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla köparen ett exemplar, eller det större antal som avtalats, av ritningar och andra tekniska handlingar, som är tillräckligt utförliga för att köparen skall kunna ombesörja montage, igångsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av godsets alla delar. Säljaren är dock inte skyldig att tillhandahålla ritningar och handlingar för tillverkning av godset eller reservdelar. ​

Leveransprov

5. Har leveransprov avtalats, skall provet utföras där godset tillverkas, såvida inte annan plats har avtalats. Har tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederbörande industribransch i det land där godset tillverkas. ​6. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparen kan närvara. Har köparen erhållit sådan underrättelse, kan leveransprov genomföras även om köparen inte är företrädd vid provet. Säljaren skall föra protokoll över leveransprov. Provningsprotokollet skall sändas till köparen. Protokollet skall, om inte köparen visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur leveransprovet genomförts och dess resultat. ​7. Visar sig godset vid leveransprov inte vara avtalsenligt, skall säljaren snarast möjligt sörja för att godset bringas i avtalsenligt skick. Om köparen begär det skall nytt prov därefter utföras. Var avvikelsen obetydlig, kan nytt prov dock inte påfordras. ​8. Har inte annan fördelning avtalats, skall säljaren bära alla omkostnader för leveransprov, som utförs där godset tillverkas. Köparen skall dock vid sådant leveransprov bära alla omkostnader för sina representanter, inklusive kostnader för resa och uppehälle. ​

Leverans

9. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har ingen leveransklausul avtalats, anses leveransen ske "Ex Works". ​

Leveranstid. Försening

10. Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående. ​11. Finner säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter säljaren att lämna sådant meddelande, skall han, oberoende av reglerna i punkterna 13 och 14, ersätta köparen de merutgifter denne orsakas till följd av att meddelandet uteblivit.​12. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt unkt 37 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket, som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden. ​13. Levererar säljaren inte godset i rätt tid, har köparen rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett. Vitet skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5 % av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av godset som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk. Vitet skall inte överstiga 7,5 % av detta beräkningsunderlag. Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när allt gods levererats eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 14. Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt skriftligt krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett. ​14. Är köparen berättigad till maximalt vite enligt punkt 13, och godset ännu inte har levererats, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka. Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror av någon orsak som köparen bär ansvaret för, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av godset som inte kan tas i avsett bruk. Köparen har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada han lider på grund av säljarens försening i den mån skadan överstiger det maximala vite han kunnat kräva enligt punkt 13. Skadeståndet skall inte överstiga 7,5 % av den del av priset som hänför sig till den del av godset som hävningen avser. Köparen har dessutom rätt att, genom skriftligt meddelande till säljaren, häva avtalet om det står klart att det kommer att inträffa en försening som enligt reglerna i punkt 13 skulle ge köparen rätt till maximalt vite. Vid en sådan hävning har köparen rätt till såväl maximalt vite som ersättning enligt tredje stycket i denna punkt. Bortsett från vite enligt punkt 13 och hävning med begränsad ersättning enligt punkt 14 är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
15. Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot godset på avtalad dag, eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Underlåter köparen att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset i fråga hade levererats. Säljaren skall ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det skall säljaren försäkra godset på köparens bekostnad. ​
16. Såvida inte köparens i punkt 15 angivna underlåtenhet beror på förhållande som avses i punkt 37, kan säljaren skriftligen fordra att köparen tar emot godset inom en skälig frist. Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, att ta emot godset inom fristen, har säljaren rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av leveransfärdigt gods som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada, som köparens underlåtenhet åsamkat honom. Ersättningen skall inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av godset som hävningen avser.​

Betalning17. Om inte annat avtalats, förfaller det avtalade priset till betalning med en tredjedel vid avtalets ingående och en tredjedel vid säljarens skriftliga meddelande att den huvudsakliga delen av godset är leveransfärdigt. Slutlikvid förfaller till betalning vid godsets avlämnande.​18. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land. Om säljarens landär Danmark skall dock dröjsmålsräntan utgå med officiellt fastställt diskonto med tillägg av nio procentenheter.​
19. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall dock inte överstiga det avtalade priset.
​Äganderättsförbehåll20. Godset förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.​Ansvar för fel​21. Säljaren är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2234, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i godset som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.​22. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år från den dag godset levererades. Används godset mer intensivt än som avtalats eller som kunde förutsättas vid avtalets ingående, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad.​23. För delar som bytts ut eller reparerats i enlighet med punkt 21 har säljaren samma ansvar som för det ursprungliga godset under en tid av ett år. För godsets övriga delar förlängs den i punkt 22 nämnda ansvarstiden endast med den tid som godset inte kunnat användas till följd av fel som avses i punkt 21.​24. Köparen skall skriftligen till säljaren reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 22 jämförd med punkterna 23 och 34. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada skall reklamationen ske genast. Reklamerar köparen inte skriftligen felet inom de frister som anges i denna punkt, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

25. Sedan säljaren har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 24, skall han avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Säljaren skall själv bära kostnaderna för avhjälpandet i enlighet med reglerna i punkterna 2133. Avhjälpandet skall utföras hos köparen såvida inte säljaren finner det lämpligt att den felaktiga delen eller godset sänds till honom så att han kan reparera eller byta ut den hos sig. Kräver demontering och inmontering av delen särskild fackkunskap, är säljaren skyldig att utföra sådan demontering och inmontering. Krävs inte sådan fackkunskap, har säljaren fullgjort vad som åligger honom på grund av felet när han till köparen levererar en vederbörligen reparerad eller utbytt del.​26. Reklamerar köparen enligt punkt 24, och det visar sig inte föreligga något fel som säljaren svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat honom.​27. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än godset, svarar köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.​28. Varje transport i samband med reparation eller utbyte skall ske på säljarens risk och bekostnad. Köparen skall följa säljarens instruktioner om hur transporten skall utföras.​29. Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av fel som säljaren orsakas av att godset befinner sig på annan plats än den i avtalet angivna bestämmelseorten eller - då någon sådan inte angivits leveransorten.​30. Felaktiga delar som byts ut i enlighet med punkt 21 skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.​31. Uppfyller inte säljaren inom skälig tid sina förpliktelser enligt punkt 25 har köparen rätt att skriftligen ge honom en slutlig frist för det. Har inte säljaren uppfyllt sina förpliktelser inom fristen har köparen rätt att efter eget val:a) låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på säljarens risk och bekostnad, förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller​b) kräva prisavdrag med högst 15 % av det avtalade priset. Är felet väsentligt har köparen i stället rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Köparen har även rätt till sådan hävning om felet efter åtgärd som nämns under a) alltjämt är väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han har lidit. Ersättningen skall dock inte uppgå till mer än 15 % av det avtalade priset.​32. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.​33. Säljarens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning av godset. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för godset gått över på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.​34. Oavsett vad som stadgas i punkterna 2133 har säljaren inte något ansvar för fel i någon del av godset längre än två år från den i punkt 22 nämnda ansvarstidens början.​35. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 2134. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada orsakad av godset
36. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar:a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, ellerb) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset. Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 40.Befrielsegrunder (force majeure)
37. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.​
38. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 37, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.​
39. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, har vardera parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 37.​Tvister, tillämplig lag​
40. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. 41. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.​
VI, Sveriges Verkstadsindustrier, har upphovsrätten till dessa bestämmelser. Länkning är tillåten. Papperskopior får framställas för andra ändamål än försäljning. Nätverksanvändning och kopiering härutöver är förbjudet utan medg​ivande.